Sæt hass op

Det er forudsat at du har en pcer/vm med Ubuntu 17.04 eller højere

Start med at opdatere dit system og installer Python 3 og venv”

sudo apt update
sudo apt-get install -y python3-pip python3-venv

Tilføj brugeren “homeassistant” og opretfolderen og gør brugeren til en system konto

sudo useradd -rm Homeassistant

Gør nu klar til at installere Hass

cd /srv
sudo mkdir homeassistant
sudo chown homeassistant:homeassistant homeassistant
cd /srv/homeassistant

Nu skal selve Hass installers i Python env

sudo su -s /bin/bash homeassistant
python3 -m venv .
python3 -m pip install wheel
pip3 install homeassistant
exit

Sæt Hass op så den selv starter ved et reboot

sudo nano -w /etc/systemd/system/home-assistant@homeassistant.service

Fjern alt andet i filen og indsæt følgende :

[Unit]
Description=Home Assistant
After=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=%i
ExecStart=/srv/homeassistant/bin/hass -c “/home/homeassistant/.homeassistant”

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Start nu Homeassistant op som service

sudo systemctl enable home-assistant@homeassistant
sudo systemctl start home-assistant@homeassistant

For at gøre arbejder letter på sigt i terminal sætter vi nogen Alias op

nano ~/.bashrc && source ~/.bashrc

Og indsæt følgende :

alias hau=’sudo su -s /bin/bash homeassistant’

alias home=’cd /home/homeassistant/.homeassistant’

alias l=’sudo journalctl -fu home-assistant@homeassistant.service’

alias r=’so && sa && l’

alias sa=’sudo systemctl start home-assistant@homeassistant.service’

alias so=’sudo systemctl stop home-assistant@homeassistant.service’

Når overstående er gemt, skal du aktivere de nye alias :

source ~/.bashrc

Nu skal mosquitto så sættes op, og de rette rettigheder skal tildeles

sudo adduser mosquitto
sudo usermod -aG sudo mosquitto
sudo apt-get install -y mosquitto
sudo apt-get install -y mosquitto-clients
sudo chown -R mosquitto:mosquitto /var/lib/mosquitto/

Nu skal du sætte et password du skal bruge til mosquitto

sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/pwfile mqtt-hass

Nu skal der laves en service til mosquitto

sudo nano /etc/systemd/system/mosquitto.service

Og indsæt følgende :

persistence true
persistence_location /var/lib/mosquitto/
persistence_file mosquitto.db
log_dest syslog
log_dest stdout
log_dest topic
log_type error
log_type warning
log_type notice
log_type information
connection_messages true
log_timestamp true
allow_anonymous false
password_file /etc/mosquitto/passwd

Når overstående fil er gemt, skal du starte servicen op :

sudo systemctl start mosquitto.service
sudo systemctl enable mosquitto.service

Nu skal der laves en service så Mosquitto selv kan starte op

sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf

Og indsæt følgende :

[Unit]
Description=Insite MQTT Broker
[Service]
ExecStart=/usr/local/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target

Aktiver nu den nye config

sudo ldconfig

Nu er hass klar på http://serverip:8123